Taal en werk staan centraal in het nieuwe inburgeringsstelsel. Want daarmee kunnen nieuwkomers snel meedoen in de Nederlandse samenleving. Wie de taal goed beheerst, vindt sneller werk en voelt zich ook sneller thuis. Daarom is het belangrijk dat inburgeraars de Nederlandse taal zo goed mogelijk leren. Inburgeren kan via drie verschillende routes, gericht op verschillende groepen inburgeraars.

Onderwijsroute

Deze route is voor nieuwkomers tot 28 jaar. Het is een voltijds traject van ongeveer twee jaar lang en veertig uur per week. Inburgeraars studeren af op taalniveau B1 of hoger. De leerroute is gericht op uitstroom naar een opleiding op mbo-, hbo- of wo-niveau, waarvoor de jongeren in de meeste gevallen studiefinanciering krijgen. Ze kunnen de studiefinanciering aanvragen bij DUO.

B1-route

De nieuwe inburgeringswet vraagt van inburgeraars dat ze Nederlands leren op taalniveau B1. Dit wordt zowel op school als in de praktijk geleerd, bijvoorbeeld door middel van betaald werk of vrijwilligerswerk.

Zelfredzaamheidsroute

De ‘Zelfredzaamheidsroute’ (Z-route) is bedoeld voor inburgeraars met een beperkte leerbaarheid. Dat betekent dat het voor hen niet haalbaar is om binnen drie jaar – de inburgeringstermijn – Nederlands te leren op taalniveau B1. De Z-route is daarom vooral gericht op zelfstandig meedoen in de samenleving. Het traject wordt niet afgesloten met een examen, maar met een gesprek met een regisseur inburgering van de RSD. Dit kan pas als de inburgeraar minimaal 1.600 uur aan de leerroute heeft besteed, namelijk 800 uur participatie en 800 uur taalonderwijs.

Welke route volgt de inburgeraar?

De RSD bepaalt welke route bij een inburgeraar past. We brengen de situatie van elke inburgeraar zorgvuldig in kaart tijdens een ‘brede intake’. Asielmigranten en gezinsmigranten volgen verschillende inburgeringstrajecten. Meer informatie daarover vindt u op de pagina's inburgeren voor asielmigraten en inburgeren voor gezinsmigranten (en overige migranten). Hier vindt u ook twee praatplaten met de verschillende stappen van de inburgering.