Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering, heeft u te maken met een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze spelregels kent en zich hieraan houdt. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt of dat uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet. Ook kunnen wij u zo het beste helpen om uw weg op de arbeidsmarkt weer te vinden.

Rechten

Uw rechten:

 • U wordt door onze medewerkers netjes en correct behandeld.
 • U mag ons houden aan de wettelijke termijnen voor besluiten. Wij informeren u als dit ons niet lukt.
 • U mag erop vertrouwen dat wij werken binnen de kaders van de wet.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien.
 • U kunt aanspraak maken op ondersteuning bij het vinden van werk.
 • U heeft recht op het maken van bezwaar tegen door ons genomen besluiten. Wij behandelen uw bezwaar zorgvuldig en hebben een gesprek met u als u dit graag wilt. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
 • Heeft u een klacht? Wij beschikken over een interne klachtenprocedure. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Plichten

Naast rechten, heeft u ook plichten. Deze staan hieronder beschreven:

Inlichtingenplicht

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op financiële ondersteuning of een uitkering, moet de Regionale Sociale Dienst (RSD) veel van u weten. Wij vragen daarom van u om alles wat van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering zo gauw mogelijk te melden. Dit voorkomt dat u teveel uitkering ontvangt, en geld aan ons moet terugbetalen. Of erger nog: een boete krijgt! Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dit dan met ons.

Medewerkingsverplichting

De medewerkingsverplichting houdt in dat u verplicht bent om medewerking te verlenen die nodig is om bijvoorbeeld uw aanvraag te kunnen beoordelen. Waar moet u dan aan denken?

 • Een oproep om op een bepaalde tijd en plaats te verschijnen
 • De taaltoets in het kader van de Taaleis maken
 • Het gevraagd en ongevraagd uw informatie te voorzien van bewijsstukken
 • Een onderzoek of een huisbezoek

Identificatieplicht

U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

Arbeidsverplichting

De arbeidsverplichting houdt in dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan. Zo is het belangrijk dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden, te accepteren, en te behouden. Op verzoek moet u zich inschrijven bij een uitzendbureau. Ook is het belangrijk dat u er alles aan doet om noodzakelijke kennis en vaardigheden op te doen en te behouden.

Is het voor u (nog) niet mogelijk om aan het werk te gaan, dan werkt u mee aan een traject waarin wij uw mogelijkheden tot werk in kaart brengen. Dit betekent ook dat u meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor uw re-integratie en dat u meewerkt aan de uitvoering hiervan. Het is van belang dat u alle gemaakte afspraken nakomt en op tijd aanwezig bent voor de gesprekken.

U geeft op tijd alle wijzigingen in uw situatie door die van belang zijn voor het vinden van werk. Ook het nakomen van gemaakte afspraken voor uw re-integratietraject geeft u aan ons door. Net als de bewijsstukken voor wijzigingen en afspraken.

Wijzigingen: Welke zaken moet u aan ons doorgeven?

Het is belangrijk dat u wijzigingen binnen 5 werkdagen aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat u te veel uitkering ontvangt en geld aan ons moet terugbetalen. Wij bekijken snel of uw uitkering verandert en voeren aanpassingen direct door.

Geef uw wijziging door

Via het wijzigingsformulier geeft u wijzigingen aan ons door. U kunt ons ook bellen (030 - 692 95 00) of mailen (info@rsdkrh.nl). Een brief sturen mag ook: RSD, Postbus 13, 3700 AA in Zeist. 
Houd in gedachten dat u álle wijzingen aan ons doorgeeft. Oók als u denkt dat uw wijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering, is het belangrijk om de wijziging wel aan ons door te geven!

Voorbeelden van veel voorkomende wijzigingen of zaken die u aan ons door moet geven, zijn wijzigingen op het gebied van geldzaken, kopen en verkopen, uw woonsituatie etc. Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende wijzigingen.

Wijzigingen op het gebied van geldzaken

 • U leent geld van derden;
 • U ontvangt (eenmalig of regelmatig) stortingen, of bijschrijvingen/tikkies op uw bankrekening. Ook (contante) stortingen op eigen rekening moet u melden;
 • U heeft een erfenis, schenking, loterijprijs of schadevergoeding ontvangen;
 • U ontvangt een gift van familie of vrienden.

Wijzigingen op het gebied van kopen en verkopen

 • U koopt of verkoopt goederen (via internet; bijvoorbeeld via Marktplaats);
 • U koopt of verkoopt een eigen huis, caravan, auto, boot, sieraden, goud, etc.

Wijzigingen op het gebied van uw woonsituatie

 • U gaat samenwonen of laat iemand bij u inwonen;
 • U gaat apart wonen of iemand is veel bij u. Gaat u trouwen, scheiden of verhuizen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw gemeente;
 • Een thuiswonend kind van 21 jaar of ouder dat gaat studeren of stopt of klaar is met studeren.

Wijzigingen over uw verblijfplaats of vakantie

 • U verblijft tijdelijk op een ander adres in Nederland (ook wanneer u bijvoorbeeld alleen tijdelijk doordeweeks op een ander adres dan uw woonadres verblijft).
 • U gaat met vakantie of verblijft een periode in het buitenland. U moet dit minimaal 4 weken voor vertrek doorgeven aan de RSD. Wanneer u een re-integratietraject volgt, moet u vooraf toestemming vragen aan uw contactpersoon als u naar het buitenland gaat. Dit geldt ook als u uw afspraken in uw Plan van Aanpak moet nakomen.

Wijzigingen op het gebied van (vrijwilligers)werk

 • U gaat werken of er is een wijziging in inkomsten uit arbeid, alimentatie of een andere uitkering;
 • U gaat vrijwilligerswerk doen. Het is belangrijk dat u hiervoor, vóóraf, toestemming heeft gevraagd aan uw vaste contactpersoon.

Wijzigingen op het gebied van Opleiding(en)

 • U gaat een opleiding volgen of stopt met uw opleiding. Ook hier geldt; voor het volgen van een opleiding moet u eerst, vóóraf, toestemming vragen aan uw vaste contactpersoon.

Overige zaken

 • U verwacht een kind/ heeft een kind gekregen;
 • Er is sprake van afkoop of toekenning van pensioen;
 • Er zijn wijzigingen in de heffingskorting van de Belastingdienst;
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt of u heeft een nieuw bankrekeningnummer geopend;
 • Uw telefoonnummer/mailadres wijzigt.

Twijfel?

Twijfelt u over een bepaalde wijziging? Heeft u vragen? Neem dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Onze informatie over uw rechten en plichten is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunt u geen rechten ontlenen.