Maakt u gebruik van kinderopvang, of wilt u gebruik gaan maken van kinderopvang? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten? Lees hieronder in welke gevallen u hiervoor in aanmerking komt.

U werkt, studeert, volgt inburgeringslessen of een re-integratietraject

Maakt u gebruik van kinderopvang omdat u werkt, studeert, inburgeringslessen of een re-integratietraject volgt? Dan heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten van de kinderopvang. Als u een laag inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm) kunt u daarom een aanvulling krijgen van de RSD. We noemen dat een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

De tegemoetkoming bedraagt in 2021 4% van de kosten van kinderopvang, berekend over het maximumuurtarief en het maximaal aantal uren waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag. In 2021 zijn de maximum uurtarieven € 8,46 voor dagopvang, € 7,27 voor buitenschoolse opvang en € 6,49 voor gastouderopvang. Het maximaal aantal uren hangt af van de reden waarom u kinderopvang nodig heeft.

Als u een re-integratietraject of inburgeringslessen volgt, of als u studeert, kunt u een tegemoetkoming krijgen over maximaal 230 uur per maand. Als u werkt hangt het maximaal aantal uren af van het aantal uren dat u werkt. U ontvangt dan een tegemoetkoming over maximaal 140% (in het geval van dagopvang) of 70% (in het geval van buitenschoolse opvang) van het aantal uren dat u werkt.

Wilt u meer weten over kinderopvangtoeslag? Bezoek dan de website van de Belastingdienst.

Aanvragen tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wilt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aanvragen? Vult u dan onderstaand formulier in. Ook voor het doorgeven van wijzigingen in de kinderopvang, ziet u hieronder een formulier.

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Wijzigingsformulier kinderopvang

U heeft een sociaal-medische indicatie

Heeft u om sociaal-medische redenen kinderopvang nodig? Bijvoorbeeld vanwege een opname in het ziekenhuis, of psychische klachten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de RSD. Voorwaarde is dat er geen alternatieven zijn voor reguliere kinderopvang, zoals gesubsidieerde peuteropvang of opvang binnen uw eigen netwerk.

De indicatie wordt gesteld door de RSD, in samenwerking met een hulpverlenend professional. Het kan daarom zijn dat de RSD u doorverwijst naar bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin of het Sociaal Team. Blijkt reguliere kinderopvang nodig te zijn, dan worden er afspraken gemaakt over het aantal uren en de periode waarover u een tegemoetkoming krijgt.

De tegemoetkoming wordt op dezelfde wijze berekend als de kinderopvangtoeslag. Als u een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm, ontvangt u een tegemoetkoming van 100% van de kosten van kinderopvang, berekend over het geldende maximumtarief.

De RSD regelt de tegemoetkoming op sociaal-medische indicatie voor inwoners van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen zich melden bij Stichting Binding.

Aanvragen tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie

Wilt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang met een sociaal medische indicatie aanvragen? Vult u dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang met een sociaal medische indicatie

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u mailen naar kinderopvang@rsdkrh.nl of inleveren bij de RSD.

Wilt u meer weten over een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie? Neem dan contact op via kinderopvang@rsdkrh.nl.

Iedere ochtend vragenuur Kinderopvang

Heeft u een aanvraag voor de tegemoetkoming van kosten voor Kinderopvang gedaan? Of voor Kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie? Dan kunnen wij ons voorstellen dat u hier vragen over heeft.

Tijdens werkdagen, staat er iedere ochtend, tussen 10.30 – 12.00 uur een speciaal team voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden. U belt hiervoor met het nummer 030 – 692 95 00.