De RSD verwerkt uw gegevens voor de strafrechtelijke handhaving van sociale wetgeving, zoals de Participatiewet op basis van artikel 9 van de Wet politiegegevens (Wpg). De gegevens kunnen afkomstig zijn van uzelf, tipgevers of van getuigen, Suwinet, de gemeentelijke Basisregistratie Personen, uw uitkeringsdossier, instanties met een inlichtingenplicht (zoals verhuurders, werkgevers en de Belastingdienst), gevorderde gegevens en beslaglegging. De gegevens worden 5½ jaar bewaard, vanaf het sluiten van het onderzoek. Meestal is dat na veroordeling of verjaring van het delict. De gegevens kunnen worden gedeeld met de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de bestuursrechtelijke toezichthouders voor terugvordering. 

U heeft recht op inzage en in bepaalde gevallen op rectificatie, het aanvullen of het wissen van uw gegevens. U kunt een verzoek daartoe indienen bij de RSD. U kunt de privacy officer en de functionaris gegevensbescherming bereiken via privacy@rsdkrh.nl.