De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft verschillende minimaregelingen voor inwoners die leven van een minimum inkomen.

Participatieregeling voor deelname aan de maatschappij door volwassene en kind 

Als u een minimum inkomen heeft, dan kunt u een vergoeding van € 200,- voor volwassenen en € 125,- per kind (onder de 18 jaar) per kalenderjaar krijgen, voor bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen (sport, cultuur), bibliotheek, museum(jaarkaart), krant, tv (kabel of digitaal), telefoon, tijdschriften, concerten of voorstellingen. Het is belangrijk dat u bonnetjes en afschriften bewaart waarmee u bijvoorbeeld kunt bewijzen dat u een abonnement heeft. De RSD kan daar achteraf om vragen.

Voor wie?

U komt in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet meer is dan is toegestaan in de Participatiewet.

Hoe werkt het?

Als uw huishouden uit meerdere personen bestaat, moet u de vergoeding voor alle gezinsleden in één keer aanvragen. Kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelf een eigen aanvraag indienen. Een aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarvoor de minimaregeling geldt. U kunt dus geen aanvraag meer doen over voorgaande jaren. Houd u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand.

Online aanvragen 

Via onderstaande knop kunt u de Participatieregeling online aanvragen.

Online aanvragen Participatieregeling(externe link)

Jeugdsportfonds

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 225,00 voor sportclubcontributie, aanschaf van sportkleding en sportattributen. Zwemlessen voor het zwemdiploma A en B vallen ook onder het Jeugdsportfonds. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is.

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdsportfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging. Bezoek voor meer informatie de website van het Jeugdsportfonds(externe link).

Jeugdcultuurfonds

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een toneelclub of geen muzieklessen kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 350,00 per kalenderjaar voor lessen, aanschaf materiaal, instrumenten en kostuums. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is. Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds(externe link) betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de culturele instelling.

Mantelzorgregeling

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. De gemeente kan geregistreerde mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet komen met een bijdrage van € 100,00 per jaar. Wilt u de mantelzorgregeling aanvragen? Kijk dan op de website van de gemeente www.heuvelrug.nl(externe link).

Regeling bij hoge zorgkosten

Heeft u hoge zorgkosten en een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 300 per jaar. Gehuwden of samenwonenden kunnen beiden in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming. U vraagt dan allebei apart aan. Aanvragen zijn mogelijk tot 1 april van het volgende jaar.

In bijzondere situaties kan bij aantoonbare meerkosten € 250 extra per jaar worden toegekend. Inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen dus voor maximaal € 550 per jaar compenseren voor hoge zorgkosten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met het Sociale Dorpsteam(externe link) van uw dorp.

Vul de korte vragenlijst(externe link) in om te kijken of in u aanmerking kunt komen voor een bijdrage. In dat geval kunt u direct via een link de online aanvraag starten (via DigiD). 

U kunt ook deelnemen aan een collectieve aanvullende zorgverzekering.

Ruggensteunregeling

Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) die een ‘steuntje in de rug kunnen gebruiken’. Met een incidentele bijdrage kunt u soms net de stap zetten tot betaald werk of (blijven) deelnemen aan het sociale leven. U kunt zich aanmelden bij het sociale dorpsteam van uw dorp voor een gesprek. 

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst (formulierenbrigade@rsdkrh.nl / tel. 030 – 692 95 00). 

Neemt u in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade graag.