De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft verschillende minimaregelingen voor inwoners die leven van een minimum inkomen.

Participatieregeling voor deelname aan de maatschappij door volwassene en kind

Als u een minimum inkomen heeft, dan kunt u een vergoeding van € 200,- voor volwassenen en € 125,- per kind (onder de 18 jaar) per kalenderjaar krijgen, voor bijvoorbeeld lidmaatschap van verenigingen (sport, cultuur), bibliotheek, museum(jaarkaart), krant, tv (kabel of digitaal), telefoon, tijdschriften, concerten of voorstellingen. Het is belangrijk dat u bonnetjes en afschriften bewaart waarmee u bijvoorbeeld kunt bewijzen dat u een abonnement heeft. De RSD kan daar achteraf om vragen.

Voor wie?

U komt in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) niet meer is dan is toegestaan in de Participatiewet.

Hoe werkt het?

Als uw huishouden uit meerdere personen bestaat, moet u de vergoeding voor alle gezinsleden in één keer aanvragen. Kinderen van 18 jaar of ouder moeten zelf een eigen aanvraag indienen. Een aanvraag moet ingediend worden in het jaar waarvoor de minimaregeling geldt. U kunt dus geen aanvraag meer doen over voorgaande jaren. Houd u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand.

Online aanvragen participatieregeling

Jeugdsportfonds

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 225,00 voor sportclubcontributie, aanschaf van sportkleding en sportattributen. Zwemlessen voor het zwemdiploma A en B vallen ook onder het Jeugdsportfonds. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is.

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdsportfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging. Bezoek voor meer informatie de website van het Jeugdsportfonds.

Jeugdcultuurfonds

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een toneelclub of geen muzieklessen kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 350,00 per kalenderjaar voor lessen, aanschaf materiaal, instrumenten en kostuums. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is. Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de culturele instelling.

Mantelzorgregeling

Mantelzorgers kunnen te maken krijgen met minder inkomsten en extra uitgaven, zoals telefoon- en reiskosten. De gemeente kan geregistreerde mantelzorgers met een minimuminkomen (tot 120% van het sociaal minimum) en aantoonbaar extra hoge kosten tegemoet komen met een bijdrage van € 100,00 per jaar. Wilt u de mantelzorgregeling aanvragen? Kijk dan op de website van de gemeente www.heuvelrug.nl.

Regeling bij hoge zorgkosten

Heeft u hoge zorgkosten en een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm en geen tot weinig eigen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een korting van € 300,00 per jaar op de premie van de aanvullende zorgverzekering. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Kijk dan op de website van de gemeente www.heuvelrug.nl.
Een andere mogelijkheid is om deel te nemen aan een collectieve aanvullende zorgverzekering.

In schrijnende situaties kan bij aantoonbare meerkosten per inwoner jaarlijks € 250,00 extra worden toegekend. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Neem dan contact op met het dorpsteam van uw dorp.

Ruggensteunregeling

Dit is een regeling voor inwoners met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) die een ‘steuntje in de rug kunnen gebruiken’. Met een incidentele bijdrage kunt u soms net de stap zetten tot betaald werk of (blijven) deelnemen aan het sociale leven. U kunt zich aanmelden bij het sociale dorpsteam van uw dorp voor een gesprek. 

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst (formulierenbrigade@rsdkrh.nl / tel. 030 – 692 95 00). 

Neemt u in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade graag.