Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u op grond van de AVG verschillende rechten. Dit zijn de zogeheten rechten van betrokkenen. Met deze rechten kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door de RSD. Hieronder leest u verder over uw rechten: wij geven antwoord op verschillende vragen die u kunt hebben en leggen uit hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Recht op inzage

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens die bekend zijn bij de RSD. U krijgt daarbij geen inzage in de persoonsgegevens van anderen. Dit wordt ook wel het recht op inzage genoemd. De informatie waar u recht op heeft is:

  • welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
  • het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • of en met welke derde partijen de persoonsgegevens worden gedeeld;
  • hoelang de persoonsgegevens naar verwachting worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
  • de bron van de persoonsgegevens;
  • of er geautomatiseerde besluiten worden genomen en/of er sprake is van profilering, de onderliggende logica achter het gebruik hiervan en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u.

Recht op rectificatie

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kan u een verzoek tot rectificatie (aanpassen en aanvullen) indienen. Bij de behandeling van dit verzoek wordt nagegaan of dat wat u verzoekt klopt, waarna de gegevens worden aangepast of aangevuld.

Recht op wissing

U kunt een verzoek indienen om ‘vergeten’ te worden, oftewel dat uw gegevens worden gewist. Dit recht wordt ook wel het recht op vergetelheid genoemd. Een verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan worden geweigerd als de RSD wettelijk verplicht is om deze persoonsgegevens te gebruiken of voor een bepaalde tijd te bewaren.

Recht op beperking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te leggen. Uw gegevens mogen dan alleen nog worden gebruikt met toestemming van u. Dit geldt enkel in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer de gegevens mogelijk onjuist of niet meer nodig zijn.

Recht tegen geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan besluitvorming die volledig geautomatiseerd is (waaronder profilering*) als hier voor u rechtsgevolgen aan zijn verbonden. Met andere woorden: u heeft altijd het recht om geholpen te worden door een natuurlijke persoon. Bij de RSD is geen sprake van besluitvorming gebaseerd op een volledig geautomatiseerde verwerking waarbij niet kan worden afgeweken. Bij de geautomatiseerde aanvragen via de Snelbalie van de RSD (IIT, Minima en GTR) bestaat altijd de mogelijkheid om door inbreng van de medewerker anders te beslissen op het genomen besluit.

*Bij profilering wordt een besluit genomen op basis van uw profiel. Een voorbeeld van profilering is het verzamelen van klantgegevens (al dan niet automatisch), deze gegevens verdelen in verschillende categorieën en op basis daarvan bepalen welke groepen personen mogelijk recht hebben op een uitkering. Bij de RSD is geen sprake van besluitvorming in de vorm van profilering.

Recht op bezwaar

De RSD moet in sommige gevallen een belangenafweging maken tussen de inbreuk die de verwerking van uw persoonsgegevens maakt voor u en het belang dat gepaard gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Daarom heeft u op elk moment de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking.