Op deze pagina leest u meer over uw AVG rechten en geven wij antwoord op verschillende vragen die u kunt hebben.

Heb ik recht op aanpassing en verwijdering van gegevens in mijn dossier?

Recht op aanpassing of verwijdering hangt van uw situatie af. Heeft u een fout gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u vragen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Dit kunt u ook doen als de gegevens niet compleet zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt. U kunt géén gebruik maken van het recht van verwijdering als de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten worden bewaard. Hiervoor volgen wij de termijnen genoemd in de Archief wet. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de bewaartermijnen die wij hanteren.

Bewaartermijn van dossiers
DossiersJaren Aanvullende informatie
Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand (Toegekend)10 jaar10 jaar na beëindiging van de bijstand (dus het besluit om de bijstand te verstrekken moet 10 jaar bewaard worden nadat de uitkering is gestopt).
Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand (Afgewezen)5 jaar 
Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand (Niet in behandeling)1 jaar 
SHV1 jaarBetreft: no show of éénmalig advise
SHV5 jaarBetreft: wanneer het gehele traject is afgerond
Inburgering5 jaar 

Eventuele professionele indrukken, meningen of conclusies hoeven niet te worden aangepast. Wel moeten wij uw mening aan een dossier toevoegen als u daarom vraagt.

Wat mag ik van de RSD verwachten bij een aanpassings- of verwijderingsverzoek?

Onder de AVG heet dit het recht op rectificatie en het recht op vergetelheid. De RSD reageert binnen 4 weken op een aanpassings- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens aan te passen of te verwijderen, dan doen wij dit zo snel mogelijk. Als wij onjuiste gegevens aan andere organisaties hebben doorgegeven, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten aan deze organisaties. Als wij besluiten om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om aanpassing of verwijdering, ontvangt u een bericht met een uitleg over het besluit.

Heb ik recht op dataportabiliteit?

Het recht op dataportabiliteit geldt alleen voor niet-wettelijke taken waarbij het gaat om gegevens die de betrokkene beschikbaar heeft gesteld. Dit recht zal in het merendeel van de gevallen niet spelen binnen onze dienstverlening

Wat betekent het recht op bezwaar?

Het recht op bezwaar is niet nieuw en is al een standaardonderdeel van onze beschikkingen. Onder de AVG wordt deze uitgebreid naar het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wat betekent het recht tegen geautomatiseerde verwerking/profiling?

U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan besluitvorming die gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, waaronder profiling. Bij de RSD is geen sprake van besluitvorming gebaseerd op een volledig geautomatiseerde verwerking waarbij niet kan worden afgeweken. Bij profiling kan gedacht worden aan het opstellen van een profiel aan de hand waarvan wordt bepaald of iemand op basis van die gegevens voldoet en mogelijk recht heeft op voorzieningen etc. Profiling gebeurt niet binnen de RSD.