Belangrijk bericht voor bezoekersEnergietoeslag 2023

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen opleveren over een identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, BSN of bankrekeningnummer. Er wordt in de AVG onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra gevoelig zijn, zoals gegevens over uw gezondheid, ras of godsdienst. Deze gegevens mogen alleen onder strenge voorwaarden verwerkt worden. Dit geldt ook voor strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Iedere handeling met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het bekijken tot het wissen, valt onder het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze taken op het gebied van werk en inkomen zo goed en zorgvuldig mogelijk te kunnen uitvoeren en om u hiermee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Welke persoonsgegevens wij van u verwerken is afhankelijk van de diensten die wij u leveren. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als hiervoor een geldige grondslag (reden) is.

De RSD verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals bijvoorbeeld het beoordelen van uw aanvraag;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het bewaren van bepaalde persoonsgegevens op basis van wet- en regelgeving;
 • het informeren van u over uw afspraken;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

In de meeste gevallen geeft u zelf uw gegevens aan ons, bijvoorbeeld via het formulier dat u invult bij het aanvragen van een uitkering. Daarnaast mogen wij voor het uitvoeren van onze taken verschillende informatiesystemen raadplegen, zoals de Basisregistratie Personen.

Hoe gaat de RSD met uw persoonsgegevens om?

De RSD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zo misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo tekent bijvoorbeeld iedere medewerker een geheimhoudingsverklaring en is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben om u verder te helpen. Alle maatregelen die wij hebben getroffen zijn vastgelegd in beleid, procedures en richtlijnen die uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

In sommige gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen. Dit doen wij alleen onder bepaalde voorwaarden en is gebonden aan strikte (wettelijke) regels. We maken hierover altijd afspraken met de externe partijen om ervoor te zorgen dat duidelijk is welke gegevens we uitwisselen, waarom we dit doen, hoe deze gegevens zijn beschermd en hoelang deze bewaard mogen worden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Onder het verwerken van persoonsgegevens valt ook het bewaren. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om onze taken goed te kunnen uitoefenen en om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. De RSD bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, waarbij onder andere uitgegaan wordt van de wettelijke termijnen zoals deze zijn vastgelegd in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

In onderstaand overzicht staan de wettelijke bewaartermijnen die de RSD hanteert.

Wettelijke bewaartermijnen die de RSD hanteert
DossiersBewaartermijn (jaren)Aanvullende informatie
Levensonderhoud en bijzondere bijstand (toegekend)10Gegevens 10 jaar bewaren na stoppen uitkering
Levensonderhoud en bijzondere bijstand (afgewezen)5 
Levensonderhoud en bijzondere bijstand (afgebroken)1 
Levensonderhoud en bijzondere bijstand (buiten behandeling gesteld)5 
Schuldhulpverlening (toegekend)5Gegevens 5 jaar bewaren na doorlopen proces SDV
Schuldhulpverlening1No show of eenmalig advies
Inburgering5

Voor sommige gegevens geldt een bewaartermijn van 50 jaar (Besluit inburgering, art. 9.9), namelijk:

 • BSN;
 • naamgegevens;
 • adresgegevens;
 • woonplaats;
 • geboortedatum;
 • Gegevens die betrekking hebben op gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht;
 • Gegevens die betrekking hebben op een ontheffing van de inburgeringsplicht;
 • De datum en de wijze waarop aan de inburgeringsplicht is voldaan.

Alle andere gegevens worden 5 jaar na beëindiging inburgeringsplicht, of na overlijden van de inburgeringsplichtige, verwijderd.