Als klantregisseur bij de Regionale Sociale Dienst begeleidt Rachida Bennamar jonge statushouders van 18 tot en met 27 jaar bij hun inburgering, zowel onder de oude als nieuwe wet. Ook begeleidt ze gezinsmigranten die inburgeren onder de nieuwe wet. Haar doel: zoveel mogelijk jongeren helpen door te stromen naar een mbo- of hbo-opleiding. Met de Brede Intake en de leerbaarheidstoets als hulpmiddelen stelt ze samen met iedere jongere een inburgeringsplan (PIP) op maat op.

Hoe ziet je werk eruit als klantregisseur?

“Tijdens de Brede Intake leer ik de jonge inburgeraars in de regio kennen. We hebben het dan over hun mogelijkheden, hun wensen voor de toekomst en hun huidige situatie. Denk aan het onderwijs dat ze in hun land van herkomst hebben gevolgd, arbeidskansen, motivatie, interesses, taalvaardigheid, gezondheid en gezinssituatie. Met inburgeraars die onder de oude wet vallen maak ik concrete afspraken, die we vastleggen in een plan van aanpak. Bij de nieuwe wet wordt de brede intake afgerond met de leerbaarheidstoets. Deze toets helpt om een leerroute te kiezen die bij de inburgeraar past. Daarna schrijf ik op basis van alle informatie een Plan Inburgering en Participatie voor de jongeren. Natuurlijk overleg ik hiervoor ook met collega’s en ketenpartners.”

Welke mogelijkheden zijn er voor jonge inburgeraars in Nederland?

“De jongeren die ik begeleid, moeten maatschappelijk en sociaal redzaam worden in een onbekend land. Het volgen van een opleiding is daarvoor cruciaal. Daarom stuur ik er bij alle jongeren op aan dat ze startkwalificaties behalen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daar gaat voorbereidend onderwijs aan vooraf. Natuurlijk vanwege de nieuwe taal die ze moeten leren, maar ook verschilt het onderwijs dat ze in hun land van herkomst hebben gevolgd sterk. Daarom kiezen we samen een geschikte cursus of taalschakeltraject. Met als doel dat de jongeren na hun inburgeringsperiode – of zelfs al eerder – kunnen doorstromen naar een mbo- of hbo-opleiding. Zo’n traject gericht op het doorstromen naar een opleiding noemen we een onderwijsroute.”

Is het voor alle jongeren haalbaar om een Nederlandse opleiding te gaan doen?

“Voor de meesten wel, maar er zijn uitzonderingen. Dat heeft allereerst te maken met capaciteiten: niet iedereen heeft het in zich om een opleiding te kunnen volgen. Daar houd ik natuurlijk rekening mee. Maar er kunnen ook andere redenen zijn, zoals psychische problemen of persoonlijke omstandigheden. Sommige jongeren hebben het op psychisch gebied zo zwaar dat ze de concentratie en motivatie voor een opleiding niet kunnen opbrengen. Waar het kan, begeleid ik hen richting passend werk. Het gebeurt ook dat jongeren beginnen aan een opleiding op mbo-niveau 1, maar daarna niet doorstromen naar niveau 2, wat eigenlijk pas een startkwalificatie is. Dat is jammer, maar toch verbetert hun taalvaardigheid vaak al enorm.”    

Hoe bepaal je wat iemand aankan?

“Dat bepaal ik op basis van de Brede Intake, de voortgangsgesprekken en de uitslag van het inburgeringsexamen voor jongeren die onder de oude wet inburgeren. Onder de nieuwe wet zijn zowel mijn gesprekken met de inburgeraar als de uitslag van de leerbaarheidstoets belangrijk. Ik bied een plan op maat voor iedereen."