Privacy

Privacyverklaring RSD - bescherming van uw persoonsgegevens

De RSD hecht veel waarde aan een goede verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe gaat de RSD om met uw persoonsgegevens? Welke rechten heeft u op het gebied van privacy? En wat te doen bij een datalek? Wij leggen het graag aan u uit.

Hoe gaat de RSD met uw gegevens om?

Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, registreert en verwerkt de RSD uw persoonsgegevens. Ook formulieren en kopieën van bewijsstukken die u inlevert, bewaren wij in een dossier. Bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verzamelen en verifiëren wij gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen aan hoe wij met uw gegevens om moeten gaan. Het is belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord met uw gegevens omgaan en ons houden aan de regels gesteld in deze Verordening. Daarom slaan wij persoonsgegevens veilig op, voor het overgrote deel in onze klantenadministratieprogramma’s. Derden ontvangen alleen uw persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke grondslag is. Dit betekent vooral ook dat wij gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verzameld.

Gegevensverstrekking aan derden?

Volgens de actuele wet- en regelgeving gebruiken wij een verwerkersovereenkomst als we persoonsgegevens aan derden geven. In zo’n verwerkersovereenkomst is onder andere opgenomen welke gegevens door ons zijn verstrekt, waarvoor deze zijn verstrekt, tot wanneer deze gebruikt mogen worden en hoe deze zijn beveiligd. Wij hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met onder andere onze samenwerkingspartners en softwareleveranciers.

Verantwoordelijk

Binnen de RSD is het dagelijkse bestuur verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is de interne toezichthouder op het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van de RSD. Wilt u meer informatie over dit beleid? Dan kunt u een e-mail sturen naar de FG: privacy@rsdkrh.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 030 692 95 00.

Toegang persoonsgegevens binnen de RSD

Binnen de RSD zijn persoonsgegevens beschermd op basis van de (digitale) rechten binnen het kantoornetwerk. Medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens als die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wat zijn uw rechten op grond van de AVG?

Toegang tot uw eigen persoonsgegevens

Wanneer de RSD over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u het recht om deze gegevens in te zien. Als u, na inzage in uw gegevens, van mening bent dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen om dat te veranderen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de RSD duidelijk aangeven waarom niet.

Overige toepasselijke AVG-rechten kunt u hier downloaden.

Wanneer is er sprake van een datalek?

Een datalek vindt plaats in een situatie waarbij persoonsgegevens in handen (kunnen) vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. Mocht dit ondanks alle maatregelen die wij treffen toch plaatsvinden, dan zullen wij dit - volgens de wettelijke meldplicht - melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de klanten van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: diefstal van persoonsgegevens, hacking of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens.

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken?

Vindt u dat de RSD onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kunt u bij schriftelijk bij ons indienen, maar u kunt uw klacht ook mailen naar privacy@rsdkrh.nl. Ons postadres:

RSD Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA  Zeist

Hiermee wordt de interne klachtprocedure gestart. Wij beantwoorden uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Nadere informatie over het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via het gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

Bezwaar tegen de verwerking - het indienen van verzet -  maakt u door ons schriftelijk op de hoogte te stellen dat u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens. Geef duidelijk aan in uw brief over welke specifieke verwerking het gaat en waarom u het niet eens bent. Uw brief kunt u sturen naar onderstaand postadres:

RSD Kromme Rijn Heuvelrug
T.a.v. afdeling Privacy, Verzet tegen verwerking
Postbus 13
3700 AA  Zeist

Pagina opties