Sinds1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers in Nederland, volgens de nieuwe Wet Inburgering. Namens de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist voert de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) die taak uit. Om iedereen een goede start te geven, ondersteunen we nieuwkomers bij hun inburgering. De nieuwe wet verandert het nodige voor gemeenten, ketenpartners en natuurlijk voor de nieuwkomers zelf. Wat het inburgeren onder de nieuwe wet precies inhoudt, leest u hier.

Focus op taal en werk

Taal en werk staan centraal in het nieuwe inburgeringsstelsel. Want daarmee kunnen nieuwkomers snel meedoen in de Nederlandse samenleving. Wie de taal goed beheerst, vindt sneller werk en voelt zich ook sneller thuis. Daarom is het belangrijk dat inburgeraars de Nederlandse taal zo goed mogelijk leren.

Inburgeren op niveau

De gemeenten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug hebben het taalonderwijs voor nieuwkomers samen met elf andere gemeenten in de provincie Utrecht uitbesteed aan taalaanbieder Sagènn. Inburgeren kan via drie verschillende routes, gericht op verschillende groepen inburgeraars.

Onderwijsroute

Deze route is in principe voor nieuwkomers tot 28 jaar. Het is een voltijds traject van ongeveer twee jaar lang en veertig uur per week. Inburgeraars studeren af op taalniveau B1. Dit taalschakeltraject is gericht op uitstroom naar een opleiding MBO/HBO/WO met doorgaans studiefinanciering.

B1-route

De nieuwe inburgeringswet vraagt van nieuwkomers dat ze Nederlands leren op taalniveau B1. Dit wordt zowel op school als in de praktijk geleerd, bijvoorbeeld door middel van betaald werk of vrijwilligerswerk.

Zelfredzaamheidsroute

De ‘Zelfredzaamheidsroute’ (Z-route) is bedoeld voor inburgeraars met een beperkte leerbaarheid. Dat betekent dat het voor hen niet haalbaar is om binnen drie jaar – de inburgeringstermijn – Nederlands te leren op taalniveau B1. De Z-route is daarom vooral gericht op zelfstandig meedoen in de samenleving. Het traject wordt niet afgesloten met een examen, maar met een gesprek met een Regisseur Inburgering. Dit kan pas als de inburgeraar minimaal 1.600 uur aan de leerroute heeft besteed, namelijk 800 uur participatie en 800 uur taalonderwijs.

Welke route volgt de inburgeraar?

De RSD bepaalt welke route bij een nieuwkomer past. We brengen de situatie van elke nieuwkomer zo zorgvuldig mogelijk in kaart tijdens een ‘brede intake’. Als het kan, gebeurt dit al in het AZC. Bij de brede intake hoort een leerbaarheidstoets, waarmee we onderzoeken welk niveau voor de inburgeraar haalbaar is. Samen met elke inburgeraar maken we daarna een Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierin staat welke leerroute de inburgeraar gaat volgen met het aantal taallesuren, en alle overige afspraken over aanvullende verplichte modules, en participatieactiviteiten en werk.

Inkoop van het onderwijs

Asielmigranten hoeven niet te betalen voor hun taalonderwijs. Gezinsmigranten en overige migranten wel. Zij zorgen zelf voor de inkoop van hun leertraject. Ze kunnen daarbij eventueel gebruik maken van een lening bij DUO.

Er zijn ook aanvullende, verplichte modules beschikbaar voor inburgeraars, zowel voor de asiel- als gezinsmigranten: de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) en het Participatieverklaringstraject (PVT). De MAP geeft inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt, de PVT gaat over kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

Financiële en maatschappelijke ondersteuning

Als een inburgeraar een uitkering ontvangt, dan betaalt de RSD zijn of haar vaste lasten door tijdens de eerste zes maanden van de inburgering. Dit doen we om de nieuwkomer te laten wennen aan de financiële situatie, en te leren omgaan met inkomsten en uitgaven in Nederland. Het doel is om problemen met schulden te voorkomen. Op welke wijze iemand deze ondersteuning krijgt, staat in het PIP.

Samenwerking

Samen met maatschappelijke organisaties begeleidt de Regionale Sociale Dienst nieuwkomers tijdens hun inburgeringstraject. We werken onder andere nauw samen met de lokale Vluchtelingwerkgroepen en taalaanbieder Sagèenn. Vluchtelingenwerk biedt maatschappelijke begeleiding, dat wil zeggen hulp bij praktische zaken, zoals vragen over huisvesting, de aanvraag van voorzieningen zoals toeslagen, het inschrijven bij de huisarts, etc.

Taken van DUO

Hoewel gemeenten de nieuwe Wet Inburgering voor het grootste deel gaan uitvoeren, blijven er ook taken bij de landelijke overheid. Zo blijft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verantwoordelijk voor de handhaving van de inburgeringsplicht. Ook stelt DUO de leerbaarheidstoets beschikbaar en neemt DUO de landelijke examens af.

Samenvattend: dit verandert er in de praktijk

  • In opdracht van de gemeenten begeleidt de Regionale Sociale Dienst nieuwkomers in onze regio bij hun inburgering.
  • De Regionale Sociale Dienst begeleidt asielmigranten, gezinsmigranten en overige migranten.
  • Iedereen krijgt een inburgeringstraject op maat. Hier zorgen we voor met een brede intake.
  • Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden.
  • De combinatie van taalonderwijs en meedoen in de samenleving is een belangrijk uitgangspunt van de nieuwe wet.

Nieuwsbrief Wet Inburgering

Werkt u bij de gemeente of bij een lokale maatschappelijke organisatie? En bent u geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe Wet Inburgering? Dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@rsdkrh.nl. Vermeld daarin dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief Wet Inburgering.